Etiske retningslinjer for Ung i Næringseiendom

De etiske retningslinjene bygger på Ung i Næringseiendoms verdigrunnlag, vedtekter og andre
retningslinjer og er en sammenfatning av foreningens etiske praksis og regler for å overholde denne.
Retningslinjene gjelder for alle styremedlemmene i Ung i Næringseiendom, samt deltakere på
foreningens arrangementer og de som har fått utdelt et verv gjennom foreningen.

1. Likeverd og inkludering
Alle skal vise respekt for alle. Ung i Næringseiendom tar avstand fra alle former for diskriminering,
trakassering og mobbing.

2. Respekt for andres integritet og grenser
Ung i Næringseiendom skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser
respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres
ikke, samt brudd på og urettmessig innsyn i personlige forhold som omfattes under personvern. Alle
må til enhver tid kjenne til og følge retningslinjene for en trygg forening.

3. Rolleforståelse
Alle styremedlemmer skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i
og utenfor foreningen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling.
Styremedlemmer skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på vegne av Ung i
Næringseiendom.

4. Representasjon
Styremedlemmer som representerer Ung i Næringseiendom er ansvarlige for gjennom sin opptreden
å opprettholde tilliten og omdømmet til Ung i Næringseiendom. Alle som reiser på vegne av Ung i
Næringseiendom plikter å følge Ung i Næringseiendoms etiske retningslinjer.
Styremedlemmer og deltakere skal ha et ansvarlig forhold til alkohol på Ung i Næringseiendoms
arrangementer. Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted. Brudd som skjer i
sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler ansees som særlig alvorlig.

5. Økonomisk ansvarlighet
Alle styremedlemmene skal utvise ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av
midler og administrasjon av økonomiske midler.

6. Brudd på retningslinjene
Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til leder eller nestleder for Ung i Næringseiendom og
kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad. Dersom styremedlemmer eller
deltakere på foreningens arrangementer bryter Ung i Næringseiendoms etiske retningslinjer, kan
brudd sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller
oppfordring om å fratre sitt verv.